Регуляторны акти

                                  

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення Сарненської міської ради «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним»

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, міськвиконком Сарненської міської ради  повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Сарненської міської ради «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним».

 

Головний розробник проекту: міськвиконком Сарненської міської ради. 

 

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет на офіційному Інтернет-порталі Сарненської міської ради  http://sarny.eu/.

 

 Метою прийняття рішення є регулювання механізму виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним.

 

Зауваження та пропозиції приймаються до проекту регуляторного акта приймаються протягом місяця з дня офіційного оприлюднення до міськвиконкому у письмовому або в електронному вигляді за адресою:

 

поштова адреса: 34500, м. Сарни, вул. Широка, 31.

 

e-mail: miskarada@rv.ukrtel.net.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

У К Р А Ї Н А

С А Р Н Е Н С Ь К А     М І С Ь К А     Р А Д А

Р І В Н Е Н С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І

(VІ   С К Л И К А Н Н Я)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

                           2014 року                                                               №

 

 

«Про затвердження  Порядку виявлення,

 обліку та зберігання безхазяйного майна,

прийняття цього майна до комунальної

власності міста Сарни та подальшого

розпорядження ним»

 

 

З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Сарненської міської ради безхазяйного майна, на підставі ст.ст. 335, 336 Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», за погодженням з постійними комісіями міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним (додається).   

2. Рекомендувати Реєстраційній  службі Сарненського районного управління юстиції Рівненської області забезпечити взяття на облік безхазяйного  нерухомого майна, розташованого на території Сарненської міської ради, за Сарненською міською радою.

3.  Дане рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку  (Ткаленко Н.Г.), а організацію виконання рішення – на заступника міського голови відповідно до посадових обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                   С.Б.Усик

 

 

           Додаток

до рішення міської ради

від            2014   №

 

 

 

ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності міста Сарни

та подальшого розпорядження ним

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним.

 

1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

 

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

 

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

 

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

 

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

 

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

 

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;

 

мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.

 

газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів.

 

водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

 

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

 

об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

 

об’єкт енергетики – електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;

 

об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

 

трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

 

спеціальні зони об’єктів енергетики – території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об’єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;

 

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці яким Сарненська міська рада передала на баланс та зберігання безхазяйне майно;

 

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є Сарненська міська рада (надалі – Рада).

Прийняті Радою  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

 

 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного

нерухомого майна

 

2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території міста Сарни майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Сарненську міську раду.

 

2.2. Фізичні особи  та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території міста Сарни безхазяйне нерухоме майно, зобов’язані повідомити про це майно Сарненську міську раду.

 

2.3 Сарненська міська рада  за зверненнями осіб, вказаних в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до Реєстраційної  служби Сарненського районного управління юстиції Рівненської області.

 

2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Сарненська міська рада направляє запит до Реєстраційної  служби Сарненського районного управління юстиції Рівненської області.

 

2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Сарненської міської ради проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.

Реєстраційна  служба Сарненського районного управління юстиції Рівненської області, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

 

2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Сарненській міській раді Реєстраційною службою Сарненського районного управління юстиції Рівненської області видається інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

 

2.7. Сарненська міська рада після отримання інформаційної довідки протягом п’яти робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні - газеті «Сарненські новини» про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

 

2.8. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює Сарненська міська рада.

 

3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Сарненську міську раду.

 

3.2. Сарненська міська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання не комунальної форми власності.

 

3.3. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Сарненська міська рада забезпечує внесення змін до правовстановлюючого документу на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу до цього майна.

 

3.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Сарненської міської ради звіти про стан та використання речі. Сарненська міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

 

3.5. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Сарненською міською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

 

3.6. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на баланс експлуатуючим організаціям.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

 

3.7. Між Сарненською міською радою та балансоутримувачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених параграфом 1 глави 66 Цивільного кодексу України.

 

3.8. За рахунок Сарненської міської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.

 

3.9. Сарненська міська рада веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік Реєстраційною службою Сарненського районного управління юстиції Рівненської області.

 

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна

до комунальної власності

 

4.1 Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Сарненська міська рада в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Сарни.

 

4.2 Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Сарни Сарненська міська рада відповідно до Регламенту Сарненської міської ради готує на чергову сесію Сарненської міської ради відповідний проект рішення.

 

4.3 Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності міста Сарни Сарненська міська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою міста Сарни в особі Сарненської міської ради.

 

4.4 У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Сарненська міська рада звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

 

4.5 Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Сарненська міська рада відповідно до Регламенту Сарненської міської ради готує на чергову сесію Сарненської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Сарни, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Сарненська міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

 

4.6 Прийняті до комунальної власності міста як безхазяйне майно інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади м. Сарни, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

 

4.7 Всі майнові спори щодо взятого на облік Реєстраційною службою Сарненського районного управління юстиції Рівненської області та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного

рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

 

             5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території Сарненської міської ради, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов'язані повідомити про це Сарненську міську раду.

 

            5.2. За заявою Сарненської міської ради відповідними фахівцями проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

            За результатами проведеного обстеження письмовий висновок щодо можливості проведення технічної інвентаризації виявлених об'єктів та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

       

            5.3.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку  відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Сарненської міської ради здійснюється за процедурою згідно розділів 2-4 цього Порядку.          

 

         5.4.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку відносяться до рухомого майна, Сарненська міська рада з залученням підприємств, що надають послуги з централізованого  водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Сарненської міської ради вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.   

 

         5.5.  У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

 

         5.6.  Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Сарненська міська рада відповідно до Регламенту Сарненської міської ради готує на чергову сесію  ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

         Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади Сарненської міської ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Сарненська міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

 

          5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна, Сарненська міська рада відповідно до Регламенту  ради готує на чергову сесію Сарненської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.

 

5.8.  Подальше  володіння,   користування  і  розпорядження   майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         Прийняті до комунальної власності територіальної громади об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади Сарненської міської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

 

Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації об’єктів

 

6.1. Для оформлення права користування земельною ділянкою особі, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, необхідно звернутися до Сарненської міської ради з відповідною заявою.

 

6.2. Надання у користування або у власність земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

 

6.3. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти енергетики, оформляється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

 

6.4. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об’єкт, так і на групу об’єктів.

У таких випадках проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок може розроблятися як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Сарни.

 

6.5. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкта енергетики, для якого встановлюється спеціальна зона, погоджується лише із власниками чи постійними користувачами земельних ділянок, що знаходяться в межах зазначеної зони.

 

6.6. Право постійного користування на земельні ділянки, надані для обслуговування декількох об’єктів передачі електричної енергії, може посвідчуватися одним державним актом як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Сарни.

 

6.7. Право оренди земельних ділянок, наданих для обслуговування декількох об’єктів енергетики, може посвідчуватися одним договором оренди землі як в межах адміністративно-територіальних одиниць, так і в цілому по території міста Сарни.

 

Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

7.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Сарненської міської ради.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

7.3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду відповідними постійними комісіями Сарненської міської ради, які за наслідками розгляду складають відповідні висновки.

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Р.О.Хомич

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради  «Про затвердження  Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності міста Сарни та подальшого розпорядження ним»

 

 

 1. Проблемні питання які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання :

 

         Відповідно до п.1 ст.335 ЦК України, майно може бути визнано безхазяйним. Пунктом 2 вказаної статті передбачено, що безхазяйне нерухоме майно береться на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені та після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана згідно рішення суду до комунальної власності.

 

          Таким чином, до комунальної власності територіальної громади переходить право власності на той чи інший нерухомий об’єкт. Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету. Однак, на сьогодні не існує затвердженого механізму взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.    

 

           Існуюча проблема пов’язана із відсутністю реальних механізмів взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а саме порядку та строків проведення, прийняття на облік та   забезпечення доступу широкого загалу до цієї інформації.

 

           Запропонований проект рішення має на меті впорядкувати діяльність органів місцевого самоврядування міста щодо виявлення, взяття на облік та підготовки заяви до суду  про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Сарненської міської ради,  відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

 

           Рішенням передбачається затвердити порядок обліку безхазяйного майна. який мав би конкретизувати порядок здійснення зазначеної діяльності відповідно до існуючої організаційно-адміністративної та функціональної структури місцевого самоврядування.

 

            2. Цілі державного регулювання:

 

 -          Запровадження єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном у місті;

 -         підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;

-            забезпечення надходжень до місцевого бюджету;

-          забезпечення балансу інтересів між суб’єктами підприємництва та органами місцевої влади щодо формування підприємницького середовища так і територіальної громади;

-            сприяння розвитку підприємницької діяльності в місті.

 

            3.Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Узгодження з  чинними регулюваннями       

Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги ЦК України                   

Відсутність чинної нормативно-правової бази центрального рівня.

Інший від запропонованого розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.        

 

 

 Будь-який інший розподіл функцій з організації діяльності селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб щодо взяття на облік безхазяйного майна  вимагатиме більших затрат на додаткову фахову підготовку спеціалістів (для здійснення функцій взяття на облік безхазяйного майна).

Значні затрати на забезпечення регулювання

 

 

Обраний спосіб  

Побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Забезпечує встановлення принципів демократії  на місцевому рівні. 

Забезпечує принципи державної регуляторної політики, адекватні станові підприємницького середовища та сучасні вимоги ефективного державного управління.

 

 

 

4.       Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 

         -   регулювання побудовано відповідно до вимог ЦК України;

 

         -  після отримання доручення складається акт опису майна з його фото фіксацією, у місячний термін подається довідка про наявність реєстрації права власності за адресою знаходження безхазяйного нерухомого майна;

 

         - готується висновок про можливість взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

 

        - у місячний термін приймається на облік безхазяйне нерухоме майно та розміщується оголошення про взяття на облік у друкованих засобах масової інформації;

 

         - підготовлення заяви до суду про передачу зазначеного майна у комунальну власність територіальної громади Сарненської міської ради;

 

         - на підставі рішення суду майно передається у комунальну власність;

 

         5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

         Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

 

         Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінка, витрати на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплата судового збору за подачу заяви до суду. Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.

 

          Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

          6. Прогнозовані результати прийняття акта  із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

 

Сфера регуляторного впливу

Вигоди

Витрати

Сарненська міська рада, Реєстраційна служба Сарненського районного управління юстиції

1. Зростання рівня довіри як у підприємницькому середовищі так і серед громадян.

 

2. Збільшення надходжень до міського бюджету.

1. Збільшення аналітичної роботи (функціональних обов’язків), посадових осіб селищної ради.

2. Оплата послуг установ залучених до проведення оцінки безхазяйного майна акта.

3.   Додаткові витрати на сплату судового збору за подачу заяви до суду.

Суб’єкти господарювання, та їх об’єднання

1.      Створення сприятливих умов ведення бізнесу.

2.      Реалізація інтересів розвитку підприємництва через можливість одержати в оренду або викупити той чи інший об’єкт нерухомості.

3.      Стабільність умов господарювання.

Придбання газет в яких розміщено оголошення про безхазяйні об’єкти нерухомості.

Територіальна громада

Через збільшення надходжень до місцевого бюджету можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ.

Витрати не прогнозуються

 

 

7. Строк дії акта необмежений.

 

8. Визначення показників результативності.

 

         8.1. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», з метою врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна.

 

         8.2. Ефективність способів досягнення цілей:

 

         Ефективність запропонованого регулювання забезпечуватиметься через додаткові надходження до міського бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з якім, органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади м. Сарни  відповідно до закону можуть здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

 

          8.3 Прийняття положення позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним.

 

          9.  Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності з використанням визначених показників результативності акта.

 

          У разі виявлення неврегульованих та непередбачених моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатися можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                   Р.О.Хомич

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментувати

Plain text

  • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
  • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><p><img><br>
Графічна CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.