Сарненська міська рада повідомляє

                                                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

         ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок надання вільних земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території  м. Сарни

Дане положення регулює взаємовідносини в сфері надання мешканцям міста Сарни, які є громадянами України, і які потребують забезпечення житлом, земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в межах, визначених чинним законодавством України, та в порядку, передбаченому цим Положенням.

Перевага на одержання земельних ділянок в оренду  для iндивiдуального житлового будiвництва надається громадянам, якi зареєстрованi та проживають в м. Сарни, потребують полiпшення житлових умов (перебувають на квартирному облiку та включенi в Єдиний державний реєстр громадян, якi  потребують полiпшення житлових умов) та мають пiльги, передбаченi даним положенням.

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства:

Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про планування і забудову територій» і регулює порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво.

1.2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва визначаються Генеральним планом розвитку міста Сарни, відповідно до проектів забудови кварталів індивідуального житлового будівництва та виділяються громадянам згідно з рішенням міської ради у відповідності до цього Положення.

1.3. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, виділяються також для впорядкування існуючої забудови.

1.4. Порядок надання земельних ділянок стосується виключно вільних від забудови земельних ділянок.

1.5. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для забудови індивідуальними житловими будинками, встановлюються міською радою у відповідності з Генеральним планом розвитку міста, потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше 0,10га (згідно з ст.121 Земельного кодексу України).

1.6.Вільні земельні ділянки, передбачені Генеральним планом або детальним планом території під індивідуальне житлове будівництво надаються в користування на правах оренди шляхом укладання договору оренди землі за попереднім погодженням комісії з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку (далі – Комісія) Сарненської міської ради  на підставі рішення міської ради.

2.Порядок відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2.1.Для можливості отримання земельної ділянки в оренду громадяни подають до міської ради заяву про надання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. В заяві зазначається бажане місце розташування земельної ділянки, її площа, місце проживання та реєстрації заявника.

До заяви додаються:

- копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

- довідка Управління Держземагенства м. Сарни про відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод;

- довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;

- схема (абрис) бажаного розміщення земельної ділянки в М 1:500, 1:1000;

- документи, які підтверджують переважне право громадянина на надання земельної ділянки (за наявності);

У разi вiдсутностi одного з обов’язкових вищезгаданих додаткiв до заяви, комісія з питань земельних відносин, житлово-комунального господарства та інвестиційного розвитку при виконавчому комiтетi мiської ради має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.2.Зареєстрована заява з доданими документами передаються на розгляд Комісії для попереднього погодження місця розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку та надання пропозицій щодо доцільності передачі земельної ділянки в оренду (далі – Пропозиції).

2.3.В разі розгляду Комісією на одному засіданні декількох заяв, які надійшли від різних замовників, про надання однієї й тієї ж земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку рішення про надання переваги одному заявнику перед іншими приймається комісійно з врахуванням переважного права на надання земельної ділянки окремих категорій громадян, які зазначені в п.3 цього положення.

2.4. Після отримання позитивного висновку Комісії щодо доцільності відведення земельної ділянки  в оренду готується проект рішення міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2.5. Рішення про затвердження розробленого та погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду приймається міською радою з урахуванням наданих Комісією Пропозицій.

2.6. В разі прийняття міською радою рішення про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду заявник протягом одного місяця з дня прийняття рішення укладає з міською радою договір оренди землі.

2.7. Договір оренди землі укладається на термін, необхідний для введення будинку в експлуатацію.

2.8. Якщо протягом одного року з дня укладання договору оренди землі замовник не розробив проектно-кошторисну документацію на будівництво індивідуального житлового будинку та не розпочав будівництво будинку, договір оренди землі не продовжується, а земельна ділянка повертається в розпорядження територіальної громади міста та може бути надана іншій особі.

2.9. При дотриманні умов договору оренди (зокрема, розпочато будівництво будинку), договір оренди землі продовжується на термін, необхідний для завершення будівництва. При цьому термін дії договору оренди землі може продовжуватись до введення будинку в експлуатацію.

2.10. Отримання земельних ділянок у власність, наданих для індивідуального житлового будівництва в користування на умовах оренди, можливе за бажанням користувача земельної ділянки після введення в експлуатацію житлового будинку відповідно до чинного законодавства

2.11. Забудовник вправі сам відмовитися (письмово) від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому міська рада розриває договір оренди земельної ділянки та повертає її в розпорядження територіальної громади міста.

3. Перелік осіб, які мають переважне право на отримання земельної ділянки в оренду для індивідуального житлового будівництва.

Переважне право по відношенню до інших громадян, що бажають отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, мають:

- громадяни - інваліди І та II групи Великої вітчизняної війни.

- громадяни, які віднесені до категорії учасників бойових дій;

- діти війни;

- громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей;

- громадяни, які віднесені до категорії учасників війни;

- сім'ї загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій;

- громадяни, які віднесені до категорії інвалідів війни;

- діти-сироти (при умові відсутності житла);

- молоді фахівці та спеціалісти за направленням.

4. Права та обов’язки забудовника iндивiдуального житлового будинку.

4.1. Приступати до освоєння земельної дiлянки, наданої пiд iндивiдуальне житлове будiвництво, громадянин має право пiсля одержання документа на право користування земельною дiлянкою, розроблення будiвельного паспорта на забудову земельної дiлянки чи проекту забудови земельної дiлянки, надання повiдомлення або надання та реєстрацiї в iнспекцiї Держархбудконтролю у Рівненській областi декларацiї про початок виконання будiвельних робiт.

4.2. У випадку не використання на протязi двох рокiв земельної дiлянки за її призначенням,  вона може бути вилучена вiдповiдно до чинного законодавства.

Секретар міської ради                                                                     Р.О. Хомич


АНАЛIЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рiшення Сарненської мiської ради " Про порядок надання вільних земельних ділянок в оренду для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території  м. Сарни".

1. Опис проблеми.

Чинним законодавством України передбачено надання земельних дiлянок громадянам України для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд. На сьогоднiшнiй день постала проблема щодо надання вільних земельних дiлянок через їх малу кiлькiсть на територiї  м. Сарни та великою кількістю громадян, які бажають отримати земельні ділянки.

2. Мета регулювання.

Метою проекту рiшення є:

- першочергове забезпечення видiлення земельних дiлянок для iндивiдуального житлового будiвництва громадянам, якi зареєстрованi та проживають в м. Сарни, потребують полiпшення житлових умов (перебувають на квартирному облiку та включенi в Єдиний державний реєстр громадян, якi  потребують полiпшення житлових умов) та мають пiльги, передбаченi цим Положенням.

- реалiзацiя мiсцевої полiтики в сферi надання  громадянам  земельних дiлянок для будiвництва та обслуговування житлового  будинку, господарських  будiвель  i  споруд;

- забезпечення прозоростi та гласностi в процесi надання  громадянам  земельних дiлянок  для  будiвництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будiвель  i  споруд.

3. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разi прийняття рiшення.

Можливiсть досягнення зазначених цiлей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорiсть дiй органiв мiсцевого самоврядування по встановленню чiткої процедури надання  громадянам  земельних дiлянок  для  будiвництва  та  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будiвель  i  споруд.

4. Аналiз отриманих результатiв.

Запропонований проект не передбачає додаткових фiнансових витрат вiд органiв мiсцевого самоврядування. Вiн дасть можливiсть врегулювати порядок забезпечення жителів громади м. Сарни земельними дiлянками.

5. Термiн дiї регуляторного акту.

Рiшення Сарненської мiської ради "Про затвердження Положення про порядок надання земельних дiлянок в оренду для iндивiдуального житлового будiвництва  на територiї  м. Сарни" є загальнообов’язковим до застосування на територiї м. Сарни та термiн його дiї необмежений.

Потреби визначити строк дiї даного акту не iснує через невизначенiсть строкiв, протягом яких будуть iснувати правовiдносини, що регулюються цим актом.